Van den Abeele & Partners

Diensten

De opdrachten van Van den Abeele & Partners zijn voornamelijk:


De boekhoudkundige controle

Het verifiëren en corrigeren van de boekhoudkundige documenten zijn van fundamenteel belang voor een gezond bedrijfsleven. Sedert de Wet van 18 juli 1991 moeten de jaarrekeningen, geverifieerd en gecontroleerd door een externe accountant, de naam en het adres van deze externe accountant opgeven.

Voor zover dit verslag bestemd is voor derden, kan enkel de externe accountant dergelijke opdrachten uitvoeren.

Administratieve organisatie & kwaliteitsbewaking

De accountant zorgt ervoor dat de onderneming administratief zodanig gestructureerd is, dat hij zijn taak met maximale compensatie kan uitvoeren.

Hij heeft dus een concrete en actieve rol in de organisatie van de boekhoudkundige en administratieve diensten van de bedrijven.

Boekhouding van derden organiseren en uitvoeren (vennootschappen, eenmanszaken, vrije beroepen,...)

De boekhoudwetgeving is onderhevig aan talrijke wijzigingen. Alleen een professioneel met de bereidheid deze permanente evolutie op de voet te volgen, kan echte competentie bieden aan het bedrijf dat op zijn diensten een beroep doet.

Advies in fiscale zaken

Het Belgisch fiscaal systeem is bijzonder complex. Bovendien bestaan er nauwe banden tussen de boekhoudwetgeving en de fiscaliteit. De accountant is ter zake bijzonder onderlegd om advies te verlenen aan belastingplichtigen.

De accountant die zich gewoonlijk bezighoudt met de boekhouding van de belastingplichtige of die heeft meegewerkt aan het opstellen van de betwiste aangifte of die de belastingplichtige heeft bijgestaan in de administratieve bezwaarprocedure is gerechtigd om op verzoek van de belastingplichtige of zijn advocaat een advies, in de vorm van een schriftelijke of mondelinge toelichting ter zitting, uit te brengen over feiten of rechtsvragen in verband met de toepassing van het boekhoudrecht aan de fiscale rechter.

Belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen

In een kleine of middelgrote vof, Comm. V., bvba, nv, cva, cvoa, cvba of Comm. V.A. moet geen commissaris worden aangesteld. Een grote vof, Comm. V., bvba, nv, cvoa, cvba of Comm. V.A. is wel verplicht een commissaris aan te stellen. Deze controleert onder meer de getrouwheid van de jaarrekening die wordt voorgelegd aan de algemene vergadering en heeft daartoe een aantal onderzoeksbevoegdheden.

De controle- en onderzoeksbevoegdheid van de commissaris komt in de kleine of middelgrote vof, Comm. V., bvba, nv, cvoa, cvba of Comm. V.A. toe aan de individuele vennoten. Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen (of bijstaan) door externe accountants, die alleen bevoegd zijn om deze opdracht uit te voeren.

Vertegenwoordigen van belastingplichtigen voor fiscale administraties

Het opstellen van aangiften en bezwaarschriften. Dit zowel voor de directe belasting, als voor de btw en de andere fiscale verplichtingen.

Andere belangrijke opdrachten

Vereffening van vennootschappen, bijstand bij oprichting van vennootschap, interne audit, onderzoek met oog op toekenning van handelskredieten, onderzoek of expertise in het vooruitzicht van verrichtingen die voor de economische toestand van het bedrijf belangrijk zijn (leningen, fusies, opslorpingen, aankoop van aandelen...), evaluatie van het bedrijf, toezicht op de kostprijs en het rendement van het bedrijf, organisatie, raadgevingen betreffende het beheer,...